Voucher

Otrzymujemy o Was wiele zapytań w sprawie bonów podarunkowych na nasze kursy. Jak się okazuje, interesujecie się nimi nie tylko w święta. Dla wielu z Was stanowią doskonały pomysł na prezent urodzinowy dla najbliższych. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom przywróciliśmy do oferty Vouchery na nasze kursy fotograficzne. W przypadku zainteresowania zakupem konkretnego Vouchera prosimy o kontakt pod adresem info(małpa)kursfotograficzny.com

Regulamin Vouchera

I.Definicje
1. Wydawca – Probeta Marcin Fenger z siedzibą w Zabrzu, ul. Jana III Sobieskiego 9a/10, NIP: 648-108-50-06, Regon:240977890
2. Voucher to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do pokrycia w części lub całości opłaty za wybrany kurs fotograficzny organizowany przez wydawcę w ramach oferty przedstawionej na stronie internetowej kursfotograficzny.com
3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która nabywa drogą kupna od Wydawcy Voucher poprzez przekazanie środków pieniężnych na konto Wydawcy
4. Uczestnik – posiadacz/okaziciel Vouchera

II. Warunki ogólne
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy za określonym wynagrodzeniem i do uregulowania za jego pomocą w części lub całości opłaty za kurs fotograficzny na zasadach określonych poniżej. Nabywca może przekazać Voucher wybranemu Uczestnikowi lub sam stać się Uczestnikiem.
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera przelewem na konto z góry.
3. Voucher po jego wydaniu Nabywcy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, nie może również zostać zwrócony Wydawcy.
5. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty jego ważności zgodnie z pkt. 6 poniżej.
6. Data ważności podana jest na Voucherze.

III. Zasady korzystania z Vouchera
1. Przy realizacji Vouchera Uczestnikowi kursu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.
2. W przypadku, gdy wartość kursu jest niższa niż aktualna wartość nominalna Vouchera, pozostałe środki pieniężne pozostają do wykorzystania na kolejne kursy lub warsztaty.
3. Jeżeli wartość świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Vouchera to Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty różnicy przelewem na konto Wydawcy. Na wpłaconą różnicę zostanie wystawiona faktura VAT.
4. Użytkownik może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego przypisanego do Vouchera lub do skończenia jego terminu ważności.
5.Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Vouchera,
b) braku zgodności unikalnego numeru,
c) braku wolnych miejsc na wybrany przez Uczestnika termin,
d) odwołania kursu z powodów niezależnych od organizatora.

IV. Rozliczenia i reklamacje Vouchera
1. Nabywca w chwili wydania Vouchera otrzymuje fakturę VAT bez podpisu w formie elektronicznej i oświadcza że wyraża zgodę na jej przyjęcie.
2. Uczestnik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Vouchera kontaktując się z Wydawcą.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika.
4. Reklamacje mogą być składane mailowo na adres: info(małpa)kursfotograficzny.com
5. W przypadku odwołania kursu z przyczyn niezależnych od organizatora, Voucher będzie można wykorzystać w innym dogodnym dla Uczestnika terminie.
6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Vouchera, a w szczególności jego unikalnego numeru do czasu, kiedy odbywa się wydarzenie, rozliczane przez ten Voucher.

VI. Postanowienia końcowe
1. Nabywca/Uczestnik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
2. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
3. Wydanie Vouchera ma charakter sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) i rozliczne po stronie Wydawcy jak zaliczka na poczet przyszłej usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest elektroniczną formą bonu towarowego, a jego integralnym elementem jest unikalny numer.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w serwisie kursfotograficzny.com
6. Wydawca informuje, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271), nabywcy Vouchera nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 powyższej ustawy.